Peter Marček (REPUBLIKA): Takto sa nás snaží táto vláda pokoriť a zastrašiť


Nech sa páči priatelia, Slovenky a Slováci! Takto sa nás snažia pokoriť, zastrašiť, zotročiť títo fašistickí Mengeleho poskokovia, ktorí však nie sú si vedomí, čoho sa dopúšťajú, porušujú zákony a Ústavu SR, lebo zodpovednosť nie je iba na vláde, tá bude pykať za vlastizradu, ale aj na výkonných užitočných idiotov, ktorí tieto protiprávne nariadenia a príkazy zavádzajú do praxe.

V závere som dnes doplnil aj podaný odpor voči nezmyselnému príkazu! Určite si ho prečítajte prosím, pobavíte sa! Ak súhlasíte, zdieľajte prosím! Tu je moja odpoveď týmto nacistickým Mengeleho prisluhovačom… Takto musíme ísť na týchto byrokratov. ​​​​​​

Dňa 19.10.2021 mi bolo doručené rozhodnutie v označenej veci. V rozhodnutí som bol uznaný vinným a bola mi uložená sankcia v podobe povinnosti uhradiť 150 Eur na účet Slovenskej republiky. Proti tomuto rozhodnutie podávam v zákonnej lehote opravný prostriedok a navrhujem, aby odvolací orgán rozhodnutie zrušil a rozhodol o mojej nevine tak, ako mu to ustanovuje zákon.

Odôvodnenie: Na základe môjho zdravotného stavu a z rozhodnutia lekára, nie som a nebol som, v časoch a na miestach, v súlade s citovanými vyhláškami a nariadeniami uvedenými v rozhodnutí povinný plniť si povinnosti, ktorých nedodržanie mi je kladené za vinu, keďže som sa zúčastnil aj činností uvedených vo vyhláške 11/2020 §1 odst.2 pod písmenami f) a h).( alternatívne označenie výnimky v priložených právnych predpisoch).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava pochybil, keď si pred rozhodnutím nepreveril všetky skutočnosti, tak ako mu to ukladá zákon v minimálne nasledovných (nižšie uvedených) právnych predpisoch, ktoré mimochodom každý jeden z občanov SR musí poznať a dodržiavať, rovnako ako ďalších 50 000 právnych predpisov platných v SR. (poznámka: priemerne vzdelaný človek prečíta za 1 minútu cca 1 stranu. Predpokladajme, že v priemere, má každý právny predpis len 10 strán. Doba potrebná pri dennom štúdiu právnych predpisov v trvaní 1 hodiny je cca 22 rokov. Tieto sa však menia a to vo frekvencií cca 70 predpisov mesačne, teda cca 2 za deň, tým sa doba, keby boli riadne usporiadané a nevznikali by straty času ich sumarizáciou predlžuje o 1/3 času potrebného na len ich prečítanie. To znamená, že neefektívne využitie času určené len na čítanie pravidiel podľa ktorých je potrebné žiť je denne v SR v objeme 100 000 000 minút. To pri minimálnej mzde 4 eurá/hodina je denne 7 mil. eur. Ročne je to hodnota 10% rozpočtu SR.

Prečo som sem ten text písal? Lebo je pravdivý. A neviem, keďže nad danými vecami rozmýšľam a trápia ma, čo niekedy vyjadrujem aj účasťou na protestoch, či nebude možné v mojom prípade uplatniť aj výnimku podľa citovanej vyhlášky pod písmenom d). Lebo ak sú za duševne zdravých považovaní všetci, ktorých tieto veci netrápia, ja musím byť bezpochyby mentálne postihnutý a preto oslobodený od povinnosti nosiť rúško.