Milan Uhrík (REPUBLIKA): List veľvyslancovi Ruskej federácie


Tento list posielam 10. januára 2022 Igorovi Borisovičovi Bratčikovi, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Ruskej federácie v Slovenskej republike

Vážená excelencia, pán veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku,

dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval za vôľu k obnove konštruktívnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktorá bola nedávno vyjadrená slovami prezidenta Ruskej federácie pri príležitosti prijímania poverovacích listín od veľvyslanca Slovenskej republiky.

Zároveň sa na Vás obraciam s naliehavou otázkou v súvislosti s pripravovanou Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Vďaka tejto dohode získa armáda Spojených štátov amerických kontrolu nielen nad dvomi vojensky strategickými slovenskými letiskami Sliač a Kuchyňa, ale taktiež získa aj operačnú autonómiu na celom slovenskom území.

Ako občan Slovenskej republiky, predseda politického hnutia Republika, a tiež ako poslanec Európskeho parlamentu, odmietam predkladaný návrh dohody v celom rozsahu pre jej zjavný rozpor s ústavnými princípmi a legislatívou Slovenskej republiky. Zastávam názor, že táto dohoda vážne a trvalo poškodí suverenitu Slovenskej republiky, ohrozí bezpečnosť slovenských občanov a mier na našom území.

Preto by ma zaujímalo, ako Ruská federácia vníma prípadné rozmiestnenie amerických vojenských základní a zbraní na území Slovenskej republiky a aká bude reakcia Ruskej federácie, resp. ruskej armády, na dlhodobú prítomnosť amerických vojsk na slovenskom území?

Zastávam názor, že slovenskí občania si pred prijatím dohody s USA zaslúžia vedieť, aké geopolitické dopady bude mať prijatie tejto dohody a či americká militarizácia nášho územia skutočne povedie k zvýšeniu „bezpečnosti“ Slovenskej republiky, alebo naopak, povedie k zbytočnému zvýšeniu medzinárodného napätia a zaťahovaniu Slovenska do prípadných konfliktov, ktoré môžu nastať.

Vyváženú a mierovú zahraničnú politiku považujem za nevyhnutnú pre zachovanie štátnej suverenity Slovenskej republiky a vývoj všeobecne zdravého prostredia regionálnych a medzinárodných vzťahov. Preto sa nestotožňujem s jednostrannou orientáciou súčasnej vlády Slovenskej republiky a Európskej únie a odmietam konfrontačnú líniu sankcií, geopolitického nátlaku, expanzie a koloniálnych tendencií voči Ruskej federácii a ďalším suverénnym národom.

Takisto ako mnoho občanov Slovenskej republiky zastávam názor, že dobré vzťahy s Ruskou federáciou sú nevyhnutnou súčasťou obojstranne výhodnej a priateľskej spolupráce a jedinou zmysluplnou cestou pre naše národy do budúcnosti.

S pozdravom

Ing. Milan Uhrík, PhD.
predseda hnutia REPUBLIKA
poslanec Európskeho parlamentu


Občania na Slovensku nepovažujú Rusko za hrozbu. Práve naopak! Hrozbou je minister a jeho americké základne na slovenskom území.