VOĽNÁ ZÓNA vyzvala Lengvarského: Zrušte COVID automat!


“VEC: Výzva k zrušeniu COVID AUTOMATU

Vážený pán minister zdravotníctva, MUDr. Lengvarský,

v mene podnikateľov a živnostníkov združených v celoslovenskej iniciatíve VOĽNÁ ZÓNA, ktorým opatrenia vyplývajúce z tzv. COVID AUTOMATU výrazne a neoprávnene zasahujú do možností podnikania a v mene všetkých občanov, ktorí nás podporujú a želajú si dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, verejne vyzývame, aby ste ako minister zdravotníctva a člen vlády SR bezodkladne informoval predsedu vlády, pána Eduarda Hegera, o našej občianskej výzve, v ktorej požadujeme zrušenie COVID AUTOMATU.

COVID AUTOMAT nepovažujeme za legitímny, platný spôsob riadenia štátu a regiónov, nakoľko vznikol na fóre nikým nevolených štátnych úradníkov, ktorí nemajú žiadne oprávnenie takýto automat tvoriť a navrhovať vo forme obmedzení pre občanov a podnikateľov Slovenskej republiky. Vláda ho navyše schválila uznesením vlády, a Národná rada Slovenskej republiky, ako jediný zákonodarný zbor Slovenskej republiky, ktorý ako jediný môže a má prostredníctvom zákonov uvádzať do praxe príkazy, zákazy, obmedzenia, práva či povinnosti pre občanov, o ňom nikdy nerokovala. K uvedenej žiadosti nás vedú tieto dôvody.

Nikde v susedných štátoch (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, či Rakúsko) sa s podobnou úradníckou svojvôľou, COVID AUTOMATOM, nestretávame – naši susedia v okolitých štátoch a ich vlády nedevalvujú a organizovane nedeformujú segment cestovného ruchu, obchodu a služieb; a už vôbec nie takýmto nezákonným spôsobom, ako sa to deje v Slovenskej republike.

Na tlačovej konferencii 14. októbra 2021 ste sa ako minister zdravotníctva na TA3 jednoznačne vyjadrili, že COVID AUTOMAT „má odporúčací charakter“, čiže ako uvádzame vyššie, nemá nijakú právnu záväznosť a teda žiadneho občana, ani žiadnu obchodnú prevádzku nezaväzuje k jeho dodržiavaniu.

Občanov zaväzujú k povinnosti právne normy, podľa Ústavy Slovenskej republiky, čl. 11, ods. 1 sú to nasledovné normy; povinnosti možno ukladať:

a) zákonom, alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7, ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120, ods. 2

Ako je možné jasne vidieť, ani jednu z týchto Ústavou stanovených okruhov tvorenia povinností pre občanov Váš COVID AUTOMAT nespĺňa, dokonca bol schválený iba uznesením vlády SR, tak ako sme vyššie uviedli a ako je uvedené na stránke korona.gov.sk. Uznesenie vlády nie je nariadenie vlády.

Do tzv. COVID AUTOMATU vstupujú falošné údaje. Testovanie formou nepresných PCR testov a ich nepresné laboratórne vyhodnocovanie je neprípustné, nie sú zriedkavé prípady, kedy prichádza k “falošnej pozitivite”. Na základe týchto výsledkov sa okresy dostávajú pod neopodstatnenú štátnu šikanu.

Štúdia, kde sú podpísaní aj Vaši kolegovia, RNDr. Boris Klempa či MUDr. Elena Prokopová (detská pediatrička !!!) a ktorú dokladáme – “Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS- CoV-2 pre laboratória klinickej mikrobiológie” – nepravdivo uvádza v bode II. DETEKCIA RNA VÍRUSU SARS-CoV-2 ako správny počet cyklov (opakovaní) pri analýze PCR testu a procese amplifikácie počet 40 – 50 opakovaní.

Takýto počet cyklov nemá žiadnu výpovednú hodnotu a tvorí extrémne veľa pozitívnych prípadov (zdraví ľudia sú neopodstatnene označení za „nakazených“, alebo „pozitívnych“), tieto nepresné výsledky následne zásadne ovplyvňujú tzv. COVID AUTOMAT, ktorý zasahuje zasahuje do občianskeho a podnikateľského prostredia.

Už na prelome roku 2020/2021 a „po kritike americkej odbornej verejnosti, WHO zmenila svoj názor na nastavenie výšky Ct. Napr. Dr. Juliet Morrison tvrdila, že čokoľvek nad 35 je príliš senzitívne, Dr. Michael Mina, harvardský epidemiológ, tvrdil, že až 90 percent pozitívnych testov pri Ct 40 bolo pri Ct 30 negatívnych. A nakoniec aj naznámejšia osoba americkej kovidovej scény Dr. Anthony Fauci tvrdil, že čokoľvek nad Ct 36 je falošne pozitívny výsledok a ide len o „mŕtve nukleotidy“.“

„Štúdia zverejnená v British Medical Journal minulý rok v decembri zistila, že 58% pozitívnych testov na University of Birmingham bolo falošne pozitívnych. Vo Veľkej Británii sa používali prahové hodnoty cyklu až 45.“

zdroj: Pokles prípadov po zmene metodiky WHO k RT-PCR testovaniu – Weis & Partners

https://akw.sk/…/pokles-pripadov-po-zmene-metodiky-who…/

Naviac, podľa údajov, ktoré sú uvedené v štatistike NCZI zo dňa 19.10. je z celkových vyhodnotených pozitívnych PCR a AG testov je až 28.51% vyhodnotených u úplne očkovaných osôb. Pritom štatistika nezohľadňuje osoby, ktoré boli vakcinované len jednou dávkou, vzhľadom na to, že práve tieto osoby môžu prispievať zásadne k vyššej štatistickej pozitivite ako u tzv. “neočkovaných osôb” a viesť k neopodstatneným opatreniam, vyplývajúcich z tzv. COVID AUTOMATU.

Je rovnako neprípustné, aby % zaočkovanosti občanov nad 50 rokov v regióne slúžilo ako vstupný faktor na určovanie tzv. COVID AUTOMATU. Pokiaľ sa títo občania na základe svojho presvedčenia, alebo zo zdravotných dôvodov rozhodli nepodstúpiť očkovanie, nemôžu byť títo občania braní ako rukojemníci, od ktorých záleží, v akom rozsahu bude prebiehať podnikanie v regióne, tak ako určuje tzv. COVID AUTOMAT. Týmto naviac prispievate k neakceptovateľnej segregácii a rozširovaniu agresivity medzi obyvateľmi.

Je neprípustné, aby sa tzv. COVID AUTOMATOM porušovali medzinárodné dohovory a základné ľudské práva a slobody, tak ako stanovuje aj záver Parlamentného zhromaždenia Rady Európy vo svojej rezolúcii č. 2361/2021, v článku 7.3, kde výslovne vyzýva Európsku Úniu a jednotlivo aj jej členské štáty, aby:

„…zabezpečili, aby občania boli plne informovaní, že vakcinácia proti ochorenou COVID-19 nie je povinná, a teda nikto nesmie byť pod politickým, sociálnym, alebo iným nátlakom nútený sa očkovať.“

„Nikto nebude diskriminovaný za to, že nepodstúpi očkovanie buď z obavy zo zdravotných rizík, alebo z jeho rozhodnutia sa neočkovať.”

Na základe uvedených dôvodov Vás vážený pán minister žiadame, aby ste ako člen vlády a minister zdravotníctva SR podnikol kroky, ktoré by viedli k zrušeniu tzv. COVID AUTOMATU!”

Celé živé vysielanie a výzva spred MZ SR tu: https://www.facebook.com/miroheredosrepublika/videos/252266090277985/