Milan Uhrík sa zúčastnil medzinárodného sympózia o ekonomických systémoch


Predseda REPUBLIKY sa v stredu zúčastnil webového sympózia organizovaného Paneurópskym centrom pre politické a ekonomické analýzy a Fondom Michaila Chazina pre ekonomický výskum z Ruskej Federácie (Фонд экономических исследований Михаила Хазина, Россия)

Sympózia sa zúčastnilo 25 osobností z európskych štátov a Ruska. Diskutovalo sa v ruštine a angličtine na tému „Post-krízová globálna realita: nový ekonomický systém pre post-liberálny svet“.

Viem, že takéto veci nie sú príliš „virálne“ pre FB scénu, ale budovanie priateľstiev konzervatívne zmýšľajúcich politikov a odborníkov naprieč Európou a Ruskom považujem za naozaj dôležité pre budúcnosť v mieri a prosperite. Je mi cťou, že hnutie REPUBLIKA nie je izolované a stáva sa rešpektovanou súčasťou týchto dôležitých partnerstiev.

Bezbrehý liberalizmus je cestou do záhuby. A som rád, že už teraz sa konzervatívne zmýšľajúci odborníci, ekonómovia, politici aj akademici zo západnej aj východnej Európy spájajú a pripravujú na post-liberálnu dobu.

Nech sa páči, tu je môj príspevok z tohto sympózia:

POSTAVENIE EURÓPSKEJ ÚNIE V NASLEDUJÚCICH DESAŤROČIACH / DLHODOBÁ POLITIKA EÚ VOČI ZÁPADNÉMU A VÝCHODNÉMU PARTNERSTVU

Ako člen Európskeho parlamentu a tiež ako člen najvýznamnejších europarlamentných výborov (Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre zahraničné veci) a delegácií (Delegácia pre vzťahy s USA, Delegácia pre spoluprácu EÚ – Rusko) mám veľa príležitostí sledovať politické rozhodnutia a trendy v Európskej únii. Tieto trendy a rozhodovacie procesy však považujem za znepokojujúce, založené na zastaranej konfrontačnej ideológii „studenej vojny“, podľa ktorej sú východné krajiny považované buď za cieľ ekonomickej kolonizácie alebo za hrozbu.

V oblasti vnútorných záležitostí Európska Únia naďalej získava nové kompetencie na úkor členských štátov, ktoré sú čoraz nespokojnejšie. Žiadny z týchto prístupov však nie je dlhodobo udržateľný.

1) Predpoveď budúcnosti a osudu Európskej Únie

Americký geopolitický futurista George Friedman vo svojej poslednej prognóze Cesta do roku 2040 (https://geopoliticalfutures.com/the-road-to-2040-a-summary-of-the-forecast) predpovedá rozpad Európskej únie alebo jej transformáciu na obchodnú zónu. Ako vysvetľuje: „V Európe sa EÚ ako inštitúcia zrúti alebo sa pretransformuje na jednoduchšiu obchodnú zónu zahŕňajúcu menšiu časť kontinentu.“

Projekt Európskej únie je vedený lídrami únie smerom k väčšej a rastúcej nestabilite. Rozpad EÚ v nasledujúcich dekádach je teda veľmi pravdepodobný. Hlavné príčiny rozkladných procesov sú nasledovné:

a) Nedostatok spätnej väzby, či už pozitívnej alebo negatívnej v kombinácii s neschopnosťou počúvať. Politické rozhodnutia sú založené viac na želaniach ako na skutočných informáciách – napr. nútená a nereálna implementácia Green Dealu a iných ekologických cieľov.

b) Centralizácia štrukturálnych politík členských krajín v Bruseli namiesto podpory národných štrukturálnych politík, čo vedie ku konfliktom a nestabilite medzi Bruselom a členskými štátmi – napr. centralizácia potravinárskeho priemyslu vedie k väčšej a zbytočnej závislosti členských štátov od nadnárodných dodávateľských reťazcov.

c) Pokračujúca globalizácia politických a ekonomických aktivít namiesto celosvetového trendu relokalizácie, ktorý by mal viesť k obnove národných a regionálnych ekonomík.

d) Využívanie informačných technológií na kontrolu namiesto ich využívania na znižovanie nestability a entropie v rámci Európskej únie. Hlavný potenciál informačných technológií je antientropický a mal by byť využitý na podporu konkurencieschopnosti krajín a prosperity občanov.

Tieto hlavné zlomové línie môžu a pravdepodobne povedú k narušeniu a krachu projektu EÚ, pokiaľ sa celá ideológia EÚ nevráti k pôvodnému zámeru, t. j. k obchodnému spoločenstvu s potenciálom vybudovať si priateľské a ekonomické partnerstvá na celom svete.

2) Späť ku konzervatívnejším ekonomickým modelom
Je zrejmé, že súčasný ekonomický model a nástroje sú vyčerpané a už ani v tých najextrémnejších rozmeroch (napr. pôžička 750 miliárd EUR na plán „EÚ pre ďalšie generácie“) nedokáže poskytnúť udržateľný ekonomický model, a preto celosvetová spoločnosť potrebuje nájsť iné riešenie pre budúcnosť.

Globálne modely jednoducho nie sú dostatočne stabilné na to, aby prekonali čo i len miestne krízy a výpadky v dodávateľskom reťazci a nie sú schopné ani naplniť ilúziu „nekonečného rastu“.

Ako prvý krok do budúcna by som preto navrhol začať sa navzájom rešpektovať. Prestať presadzovať svoje politické kampane v iných krajinách, prestať vnucovať „liberálnu demokraciu“ prostredníctvom vojen, bômb a špeciálnych operácií.

EÚ a ostatní globálni hráči musia pochopiť, že budúci svet je a bude multipolárny, nie unipolárny, riadený nejakým „svetovým policajtom“. Európske krajiny by mali prestať sankcionovať ostatné krajiny sveta z politických dôvodov. Tieto ekonomické sankcie nikam nevedú (napr. protiruské sankcie EÚ boli schválené pred 7 rokmi a doteraz nepriniesli žiadny výsledok, viď https://www.facebook.com/ing.milan.uhrik/videos/278921377118652/). Preto by mali byť okamžite zrušené.

Koncept ľavice a pravice v politických modeloch sa takisto javí ako zastaralý. Súčasná i nedávna história ukazuje, že ani čisto ľavicové ekonomické modely (socializmus, komunizmus), ani čisto pravicové ekonomické modely (kapitalizmus) neviedli k udržateľnému systému. Čistý socializmus nedokáže konkurovať dynamike slobodnej ekonomiky, čistý kapitalizmus zase nedokáže zabezpečiť sociálne istoty a stabilitu pre obyčajných ľudí. Namiesto toho vytvára skupinu extrémne bohatých jedincov (narastajúca podobnosť s feudalizmom).

Taktiež je potrebné zmeniť aj kultúrnu ideológiu, keďže životný štýl založený na spotrebe nevedie ani k skutočnému šťastiu, a nie je ani udržateľný. Kultúrny priemysel by mal prezentovať viac príkladov nasledovaniahodných dobrých ľudí a životného štýlu, nielen bohatých spevákov a hercov z Hollywoodu.

Cesta k našej spoločnej úspešnej budúcnosti je zložitá. Musíme však na ňu začať myslieť už teraz, kým nebude neskoro.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
člen Európskeho parlamentu
predseda politického hnutia REPUBLIKA