Peter Marček (REPUBLIKA): Medzigeneračná solidarita má byť základom dôchodkového systému


“Základnou hodnotovou orientáciou dôchodkového systému nemá byť individuálna starostlivosť o seba samého, ale medzigeneračná solidarita.

Vláda Slovenskej republiky predložila do legislatívneho procesu „Ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe“. Táto závažná reforma si vyžaduje uskutočnenie celospoločenskej verejnej diskusie, rozsiahlej odbornej diskusie a vykonanie analýz dopadov. Avšak vládny valec ide zase proti občanom.

Táto reforma, ktorú zase vláda hodila do legislatívneho procesu bez toho, aby sa uskutočnila celospoločenská diskusia nastavuje finančný mechanizmus, na základe ktorého je štát povinný poskytnúť systému starobného zabezpečenia zdroje vo výške prostriedkov odvedených na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je v súčasnosti dobrovoľné, ale touto reformou sa stáva povinným. Štátu sa umožňuje poskytnúť aj zdroje na vyplácanie dôchodkov nad rámec tejto povinnosti. Ale ide o možnosť nie povinnosť.

Čo to znamená? Že sociálny štát je na kolenách. Všetko je ponechané na občanoch!!! Ľudia sú povinní si sporiť na dôchodok, pretože štát môže, ale nemusí poskytnúť vyzbierané preddavky od občanov na starobné zabezpečenie. Transfer na úrovni odvodov do starobného dôchodkového sporenia je približne polovica krížovej dotácie, ktorú prevádza Sociálna poisťovňa do fondu dôchodkového a invalidného poistenia z ostatných fondov sociálneho poistenia. To znamená, že aplikáciou tohto ustanovenia bude v starobnom zabezpečení chýbať niekoľko miliónov eur, pretože poskytnutie ďalších prostriedkov štátom je MOŽNOSŤ.

Ako bonus na záver uvádzam ďalšiu závažnú skutočnosť, a to, že výška dávok dôchodkového zabezpečenia bude závisieť od rozpočtovej zodpovednosti štátu, teda ako bude vláda „šafáriť“ tak sa budeme mať… Takže subjekt verejnej správy, ktorým má byť asi Sociálna poisťovňa, prípadne dôchodcovská správcovská spoločnosť (z návrhu nie je jasné, o aký orgán alebo subjekt ide) vyzbiera od nás POVINNE NASPORENÉ PENIAZE, a ak bude štát zle hospodáriť, tak budúce dôchodky budú znížené. Pritom reforma neuvádza ani minimálnu sumu dôchodku. Budeme dostávať dôchodky každý druhý mesiac? Všetko je ponechané na vykonávacích zákonoch, ktoré sa môžu pohodlnou väčšinou meniť.

Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 v časti HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ „Vláda SR zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.“ Najskôr nech si vláda prijme hmotnú zodpovednosť, tak ako sa na to zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, a až potom nech nakladá s peniazmi zverenými od občanov.