Europarlament odsudzuje Maďarsko za ochranu detí pred LGBT propagandou


Europarlament “najdôraznejším možným spôsobom odsudzuje Maďarsko” za prijatie zákona, ktorým chráni deti pred pedofíliou a LGBT propagandou.

Vyberali sme pre Vás pikošky z liberálneho uznesenia, ktoré eurohujeri odhlasovali.

Európsky parlament:

16. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre mimovládne organizácie (MVO) v Maďarsku vrátane MVO v oblasti LGBTIQ;

18. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že zákon sa podobá tzv. ruskému zákonu o propagande proti komunite LGBT z roku 2013;

20. zastáva názor, že (maďarský) zákon je v priamom rozpore so stratégiou Komisie v oblasti rovnosti LGBTIQ osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké uplatňovanie stratégie v každom členskom štáte EÚ;

25. domnieva sa, že schopnosť maďarských orgánov spravovať finančné prostriedky EÚ nediskriminačným spôsobom a v súlade s chartou je vážne spochybnená;

26. vyjadruje vážne znepokojenie nad súladom návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (už chcú Maďarom siahať na eurofondy).

Hnutie REPUBLIKA si za svojím názorom stojí, a to nielen slovami, ale aj činmi. Maďarský zákon na ochranu detí považujeme za správny, a preto sme ho predložili aj do Národnej rady Slovenskej republiky https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=618

Celý návrh tohto agresívneho liberálneho uznesenia nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0412_SK.html

Kto ako hlasoval je uvedené v zápisnici na strane 144 tu: https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24205/P9_PV(2021)07-08(RCV)_en.docx