Peter Marček (REPUBLIKA): Kolíková zlyhala alebo úmyselne zavádza?


STOP POVINNÉMU OČKOVANIU! Kolíkova ako právnička zlyhala, alebo úmyselne zavádza?

Keď vláda poverila uznesením vlády ministerku Kolíkovú a ministra Lengvarského do 10. januára vypracovať analýzu povinného očkovania a podieľania sa na platení zdravotných výkonov, teda liečby pacienta chorého na COVID-19, ktoré sa inak uhrádza z verejného zdravotného poistenia, museli vedieť, že spôsob už vymyslený majú. Ide o jednoduchú novelu vyhlášky, kde sa k súčasným chorobám ako záškrtu, tetanu, čiernemu kašlu, infekciám Haemophilus influenzae typu B, poliomyelitíde (prenosnej detskej obrne), vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, mumpsu, rubeole (ružienke) a proti pneumokokovým infekciám – pre deti so špecifickými zdravotnými indikáciámi, zaradí očkovanie proti COVID-19.

Problém však je niekde inde. Koliková a jej úradnícky aparát určite poznajú nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014, v ktorom sa Ústavný súd zaoberal možnou kolíziou medzi ochranou základných práv slobôd (práva na rešpektovanie súkromia a rodinného života) a povinným očkovaním. Podľa tohto nálezu “Povinné očkovanie by sa mohlo dostať do rozporu s právom na ochranu zdravia vtedy, ak by sa povinné očkovanie vyžadovalo bez ohľadu na zdravotné kontraindikácie pacienta, alebo ak by bola všeobecne preukázaná škodlivosť povinného očkovania na zdravie očkovaných občanov”. Preto naše média ako spolupáchatelia s vládnou mocou a lekári zo strachu pred stratou zamestnania zatajujú negatívne účinky očkovania?

Ústavný súd poukázal v tomto náleze aj na bezpečnosť očkovacích latok (v náleze išlo o vakcíny proti ktorým máme protilátky od detstva a na základe očkovania už tieto ochorenia vymyzli). Citujem “Ústavný súd poukázal na to, že čo sa týka bezpečnosti očkovacích látok pre zdravie ľudí, ich neškodnosti a predchádzania nežiadúcich účinkov liekov, nad uvedeným drží ochrannú ruku štát v podobe úpravy štátnej kontroly liečiv prostredníctvom Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Ďalšia podmienka, ktorá neplatí, pretože ide o vakcínu, ktorá nie je schválená, pretože vakcíny proti COVID-19 sú podmienečne schválené Európskou liekovou agentúrou. Takže TRI základné podmienky, BEZPEČNOSŤ VAKCÍN, ŠKODLIVOSŤ VAKCÍN A GARANCIA ŠTÁTU nie sú splnené. Okrem toho český ústavný súd vyhlásil “aby povinné očkovanie nebolo proti povinným subjektom vo výnimočných prípadoch vynucované “ Môže ísť o právo slobody myslenia, svedomia a náboženstva v zmysle článku 9 Dohovoru na ochranu ľudských práv a slobôd, a teda sekulárnu výhradu vo svedomí.

Myslíte, že Koliková a spol. potrebuje termín do 10. januára 2022 na to, aby nás všetkých vystrašili alebo vypracujú v tomto čase štúdiu o bezpečnosti a prospešnosti vakcín? Pripadne zmenia medzinárodné dohovory a zmenia nálezy ústavného súdu?